Knobbelzwaan

(Cygnus olor)
 
DSC_6761 knobbelzwaan vliegend
 
HNS_1183 Knobbelzwaan 1e jr (Cygnus olor)
 
HNS_2414 knobbelzwaan (Cygnus olor)
 
HNS_2359 knobbelzwaan (Cygnus olor)
 
HNS_2350 knobbelzwaan (Cygnus olor)
 
HNS_2460 Knobbelzwaan
 
DSC_4596 2 Knobbelzwaan
 
DSC_4600 Knobbelzwaan
 
DSC_4604 Knobbelzwaan
 
DSC_4610 Knobbelzwaan
 
_HNS6268 Knobbelzwaan : Cygne tubercule : Cygnus olor : Hockerschwan : Mute Swan
 
HNS_5328 Knobbelzwaan juv : Cygne tubercule : Cygnus olor : Hockerschwan : Mute Swan